Uncategorized

Pin Up Casino – Azərbaycandakı onlayn kazino Pin-Up

Pin Up Casino – Azərbaycandakı onlayn kazino Pin-Up

İnternetin dünyasında bir sıra onlayn oyun evləri mövcuddur, lakin Pin Up Casino-nun Azərbaycandakı təcrübəsi inanılmaz bir təəccüblərlə doludur. Bu platforma çatmaq üçün sizin üçün hazırlayılan “pin-up casino giriş” səhnəsi, oyunçuların öz istirahət vaxtlarında əyləncəli bir şəkildə keçirməsi üçün ideal şərtlər təklif edir.

Pin Up Casino, müştərilərə bir çox oyun seçimi ilə təmin edən və əyləncələri artıran bir platformadır. Bu, oyunçuların öz seçimləri üzrə keçirmək istədiklərini təmin edən pinup az kateqoriyasının təminatıdır. Platformanın əsas məqsədi – istənilən vaxtda, istənilən yerdə oyunlarla tanış olmaq üçün bir imkan yaradır.

Pinup – bu, oyunçuların onlayn kazinoda keçirilən vaxtının ən yaxşı versiyasını təqdim edən bir sayt hissəsidir. Oyunçular bu sayt üzrə pin up giriş səhifəsinin köməyi ilə qeydiyyatdan keçərək, sürətlə və sadə bir şəkildə oyunların keyfiyyəti ilə tanış olurlar.

Pin Up platforması, Azərbaycanda onlayn kazino sektorunda ən maraqlı və müxtəlif oyunlarla dolu olanlarından biridir. pinap kateqoriyası, oyunçuların öz seçimləri üzrə keçirmək istədiklərini təmin edən və onlayn kazinoda keçirilən vaxtın keyfiyyəti ilə tanış olmaq üçün bir imkan yaradır.

Pin Up Casino: Tədqiqatçıların seçimi

Pinap kazino platforması, oyunçuların əyləncəli və süni intellekt tərəfindən idarə olunan bir çox oyunlarla tanış ola biləcəyi bir şəkildə təqdim olunur. Bu səviyyədə, oyun severlərin seçimi tədqiqatçıların diqqətindən asılıdır. Pin-up giriş bölməsində oyunçular, ən yaxşı tədbirlər və bonuslarla təmin olunan bir təcrübə yaşaya bilərlər.

Pinup kazino tərəfindən təklif olunan oyunların keyfiyyəti və çeşitliliyi, tədqiqatçıların seçimlərinə təsir edir. Bu səbəbdən, pinup az saytında oyunçular, ən yüksək keyfiyyətli oyunları seçmək üçün ətraflı araşdırmalar aparmaqla başlaya bilərlər. Bu proses, oyunçuların istəkləri və ümidləri əsasında həyata keçirilir.

Tədqiqatçıların seçimi aşağıdakı faktorlara əsaslanır:

 • Oyunların keyfiyyəti və tətbiq sahələri
 • Bonuslar və promosyonlar
 • İnternet saytının təhlükəsizliyi və açıq şəkildə ətraflı məlumat təqdim etməsi
 • Müştərilərlə əlaqənin sürəti və səmərəliliyi
 • Mərc təşkilatlarının rəsmi lisenziyaları və sertifikatları
 • Pin-up casino giriş prosesi asan və sürətli bir şəkildə həyata keçirilir. Oyunçular, öz hesablarını yaradaraq, pinap kazino platformasında əyləncəli və sürətli oyunlarla tanış olmaq üçün hazır ola bilərlər. Tədqiqatçıların seçimi, oyun severlərin ürəkləri dəyişən və müxtəlif oyunların seçimi üçün əsaslandırılmalıdır.

  Nəticədə, pinup kazino platformasında oyunçular, tədqiqatçıların seçimi əsasında ən yaxşı tədbirlər və bonuslarla təmin olunan bir təcrübə yaşaya bilərlər. Bu, oyunçuların öz seçimləri və ümidləri əsasında əyləncəli və sürətli oyunlarla tanış olmalarına kömək edir.

  Azərbaycan müştəriləri üçün ən yaxşı onlayn keçidlər evi

  Azərbaycanın kəşfiş oyunçuları üçün ən məşhur və etibarlı elektron keçidlər evi olan Pin-Up platforması, bu sahədə lider olan bir yerə sahibdir. Bu sayt, oyunçuların bütün ehtiyaclarını qarşılayan və onlayn keçidlər dünyasında ən yüksək səviyyədə olan bir çox xüsusiyyətə malikdir. Pin-Up-un Azərbaycandakı müştəriləri üçün ən vacib xüsusiyyətlərindən biri onun əla imkanları və müxtəlif keçidlər oyunlarıdır, bu da oyunçuların öz zövqlərini seçmələrini təmin edir. Platformanın əsas məqsədi, müştərilərin keyfiyyəti və müstəqil keçidlər təcrübəsinin təmin edilməsidir.

  Pin-Up: Azərbaycan oyunçularının seçimi

  Pin-Up, Azərbaycanın kəşfiş oyunçuları arasında ən populyer onlayn keçidlər evi hesab olunur. Bu sayt, oyunçulara böyük bir keçidlər oyunları seriyası təqdim edir və bu oyunların hamısının keyfiyyəti və təsviri əla hesab olunur. Pin-Up-un Azərbaycan müştəriləri üçün ən vacib xüsusiyyətlərindən biri də onun müxtəlif keçidlər oyunlarıdır, bu da oyunçuların öz zövqlərini seçmələrini təmin edir. Platformanın əsas məqsədi, müştərilərin keyfiyyəti və müstəqil keçidlər təcrübəsinin təmin edilməsidir.

  Pin-Up girişi: Azərbaycan oyunçuları üçün asanlıqla əldə edilə bilən bir imkan

  Pin-Up platformasının giriş prosesi asan və sürətli bir şəkildə həyata keçirilir. Bu, Azərbaycan oyunçuları üçün əlçatmaz bir imkan təşkil edir, çünki onların keçidlər təcrübəsi üçün əlçatmaz bir yerə girmələri üçün vaxt itirmələri mümkün olmur. Pin-Up girişi üçün lazım olan tək şey, platforma üzərində qeydiyyatdan keçmək və sonra daxil olmaq üçün ehtiyatlarınızı təmin etməkdir. Bu, müştərilərə keçidlər dünyasına daha tez daxil olmaq imkanı verəcəkdir.

  Nəticədə, Pin-Up platforması Azərbaycanın kəşfiş oyunçuları üçün ən yaxşı onlayn keçidlər evi hesab olunur. Bu sayt, oyunçulara keyfiyyətli və müxtəlif keçidlər oyunları təqdim edir və giriş prosesi asan və sürətli bir şəkildə həyata keçirilir. Pin-Up, Azərbaycan oyunçularının keçidlər təcrübəsi üçün əlçatmaz bir yer təşkil edir.

  Pin-Up: İnternet kazinolarının lideri

  İnternet kazino sektorundaki lider olan Pin-Up, müştərilərinin əyləncəsi və təhlükəsizlik ilə məşğul olduğu bir platforma çevrilmişdir. Bu, kazino oyunlarının bütün cəhətlərini əhatə edən və müxtəlif üsullarla oynaya bilən bir sayt təqdim edir. Pin-Up-un məqsədi, oyunçuların rahatlıqla və əyləncə ilə oynayabileceyi bir şərait yaratmaqdır.

  Pin-Up-un əsas xüsusiyyətlərindən biri onun giriş sistemi, yəni Pin-Up Casino giriş. Bu, oyunçuların platformaya daxil olmaq üçün sadə və sürətli bir proses təqdim edir. Saytın təhlükəsizliyinə əmin olmaq üçün giriş prosesi ən yüksək standartlara cavab göstərir.

  Pin-Up Casino, müxtəlif oyunlarla dolu bir kataloq təqdim edir. Oyunçular, klassik slotlar, table oyunları, canlı kazino və s. arasında seçim yapmaqla istənilən oyunu seçə bilərlər. Bu, Pin-Up-un müştərilərə çoxsaylı oyun seçimini təklif etməsi ilə əlaqədardır.

  Pin-Up platforması, oyunçuların rahatlıq və təhlükəsizlik hissəsinə əhəmiyyət verir. Bu səbəbdən, saytın təmin etdiyi giriş üsulu Pin-Up giriş adlanır. Bu, oyunçuların platformaya daxil olmaq üçün ən sürətli və təhlükəsiz yollarından biridir.

  Xüsusiyyət
  Açıqlama

  Pin-Up Casino girişPlatformaya daxil olmaq üçün sürətli və təhlükəsiz bir prosesdirOyunlarKlassik slotlar, table oyunları, canlı kazino və s. kimi çoxsaylı seçimTəhlükəsizlikOyunçuların təhlükəsiz oynayabileceği ən yüksək standartlar

  Müasir texnologiyalar və çoxsaylı oyunlar

  Günümüz dünyasında, onlayn keçmişi ilə tanınan bir platforma üçün, müasir texnologiyaların tətbiqi və geniş oyun bazasının təklifi ən vacib əhəmiyyətlərə malikdir. Bu sahədə Pin-Up platformasının ön planda yer almasının səbəbi budur. Platforma tərəfindən təqdim edilən müasir texnologiyalar və çoxsaylı oyunlar sayəsində istifadəçilər yüksək səviyyədə keçmişi ilə tanınan oyunların keyfiyyətini təşviq edə bilirlər.

  Pin-Up platforması üçün ən vacib xüsusiyyələrindən biri, müasir texnologiyaların tətbiqi və istifadəçilərə çoxsaylı oyunların təqdim edilməsi ilə bağlıdır. Bu səbəbdən, platformada keçmişi ilə tanınan oyunların keyfiyyətinin yüksək olduğu düşünülür. Bu, istifadəçilərə daha çox seçim imkanı təmin edən və onlara keyfiyyətli oyunlar keçirən bir ortam təqdim edir.

  Pin-Up platformasının digər vacib xüsusiyyətlərindən biri isə, istifadəçilərə çoxsaylı oyunların təqdim edilməsi ilə bağlıdır. Bu səbəbdən, istifadəçilər platformada keçmişi ilə tanınan oyunların keyfiyyətinin yüksək olduğu düşünülür. Bu, istifadəçilərə daha çox seçim imkanı təmin edən və onlara keyfiyyətli oyunlar keçirən bir ortam təqdim edir.

  Oyun növü
  Oyun sayı

  Video qrupu500+Poker30+Rulet20+Bingo10+

  Yuxarıda göstərilən məlumatlar nəticəsində, Pin-Up platforması istifadəçilərə müasir texnologiyaların tətbiqi və çoxsaylı oyunların təqdim edilməsi ilə bağlı əlaqədar xüsusiyyətlər təqdim edir. Bu səbəbdən, platformada keçmişi ilə tanınan oyunların keyfiyyətinin yüksək olduğu düşünülür. Bu, istifadəçilərə daha çox seçim imkanı təmin edən və onlara keyfiyyətli oyunlar keçirən bir ortam təqdim edir.

  Pin Up Casino: Bonuslar və promosyonlar

  Pinup Az kateqoriyasında yer alan Pin Up Casino, oyunçulara müxtəlif bonuslar və promosyonlar təklif edir. Bu, kazino tərəfindən oyunçuların təşvələ bağlı ehtiyaclarının qiymətləndirilməsinə və onların keyfiyyətli və maraqlı bir kəşf etmə müşahidəsi təmin edilməsinə imkan verir. Pinap giriş səhifəsində oyunçular bonusları və promosyonların əks etdirildiyi bölməyə varmaları üçün asanlıqla nail olacaqlar.

  Bonuslar

 • Qeydiyyatdan sonra bonus: Pin Up Casino, yeni qeydiyyatdan keçənlərə qeydiyyatdan sonra bonus təklif edir. Bu bonus, yeni oyunçuların kazinoya daxil olmalarına və oyunlarını sınamaq üçün bir sürpriz təmin edir.

 • Depozit bonusu: Pinup oyunçularının daha çox oyun oynamalarına kömək etmək üçün, depozit bonusu təqdim edilir. Bu bonus, oyunçuların qoyduqları pulun bir hissəsini əlavə pul kimi qəbul edir.

 • Promosyonlar

  • Loyalty programı: Pin Up Casino, sadiq oyunçularının keyfiyyətli bir şəkildə qiymətləndirilməsi üçün Loyalty Programı təklif edir. Bu, oyunçuların daha çox bonus qazana bilməsi və daha yüksək statusa qalxmaq üçün imkan yaradır.

  • Turnirlər: Pinup oyunçuları turnirlər üzrə rəqabət halında oynaya bilərlər. Bu, oyunçuların daha çox pul qazanmaq üçün rəqabət halında oynamaq imkanını verir və turnirin qalibinə nail olmaqla bonuslar qazana bilərlər.

  Beləliklə, Pin Up Casino oyunçularına bonuslar və promosyonlar kateqoriyasında geniş bir seçim təklif edir. Bu, kazinoya yeni daxil olanların və sadiq oyunçuların hər zaman maraqlı oyunlarla qarşılaşmasına kömək edir.

  Müştərilərə hədiyyələr və tövsiyələr

  Pinap platformasının aktiv istifadəçiləri üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir sıra müstəsna təkliflər və bonuslar təqdim edir. Bu, onlayn oyun müharibəsində reklam məqsədləri ilə əlaqədar olaraq müştərilərə daha çox fayda etmək üçün hazırlanmış bir neçə tədbirdir. Platforma qoşulan və onun xüsusiyyətlərindən istifadə edən oyunçular, əlavə pul və ya bonuslar kimi müstəsna hədiyyələrə nail olmaq üçün fırsat yaratdıqları şərtlərə uyğun şəkildə cəhd edə bilərlər.

  Bonuslar və promosyonlar

  Pinap istifadəçilərinin sevimli oyunlarında oynamaq və daha çox pul qazanmaq üçün bonuslar və promosyonlar təklif edilir. Bu bonuslar, yeni qeydiyyət edən istifadəçilərə təklif edilən qoşulma bonusu ilə başlayır və daha sonra oyun müddətini genişləndirən və qazanc potensialını artıran digər bonuslarla davam edir. Bu bonusları əldə etmək üçün oyunçuların beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə platformada beləliklə

  Pin-Up: Əyləcanlı və sürətli qeydiyyat prosesi

  Pin-Up platformasında oyunçuların keyfiyyətli və sürətli qeydiyyat prosesini təmin etmək üçün əsas məqsəd təklif edir. Bu, oyunçuların sürətli bir şəkildə platformaya daxil olmaq və onun müxtəlif imkanlarından istifadə etmək üçün daha sürətli bir yol təqdim etməkdən ibarətdir. Bu bölmədə, Pin-Up-un qeydiyyat prosesinin nə qədər asan və sürətli olduğunu, həmçinin bu prosesdə nə qədər əyləncəli olacağını araşdıracağıq.

  Pin-Up Girişi: Daxil olmaq üçün sadə və sürətli yollar

  Pin-Up Girişi üçün oyunçular üçün bir neçə sadə və sürətli yol təqdim edilir. Bu yollar aşağıdakılar ola bilər:

 • Pin-Up platformasında daxil olmaq üçün e-poçt ünvanı və şifrə ilə qeyd olunması.
 • Sosial şəbəkələrdən (Facebook, Google+, və s.) daxil olmaq üçün hesablarınızın istifadə edilməsi.
 • Pin-Up mobil tətbiqi vasitəsilə daxil olmaq.
 • Pin-Up Qeydiyyat Prosesi: Əyləncəli və sürətli

  Pin-Up Qeydiyyat Prosesi oyunçular üçün əyləncəli və sürətli bir şəkildə həyata keçirilir. Bu proses aşağıdakı addımlardan ibarətdir:

  • Oyunçu adınızı, e-poçt ünvanınızı və şifrənizi daxil edin.
  • Şəxsi məlumatlarınızı (ad, soyad, doğum tarixi, və s.) doldurun.
  • Təsdiqləmə əmri ilə hesabınızın aktivləşdirilməsi.

  Bu prosesin sürətli və əyləncəli olması üçün Pin-Up platformasında daha asan bir interfeys və daha sürətli tətbiqetmələr təqdim edilir. Bu, oyunçuların platformaya daxil olmaq və onun müxtəlif imkanlarından istifadə etmək üçün daha sürətli bir yol təqdim etməkdən ibarətdir.

  Beləliklə, Pin-Up platforması oyunçular üçün əyləncəli və sürətli qeydiyyat prosesini təmin edir. Bu, oyunçuların platformaya daxil olmaq və onun müxtəlif imkanlarından istifadə etmək üçün daha sürətli bir yol təqdim etməkdən ibarətdir.